OŚRODEK REFERENCYJNY
MEDYCYNY SPORTOWEJ
SIEĆ MEDYCZNA NA
TERENIE KRAJU
LIDER W MEDYCYNIE
DLA SPORTU
OPERATOR MEDYCZNY
KADRY NARODOWEJ
NAJWIĘKSZY ZESPÓŁ
SPECJALISTÓW
Opiekun Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej
Opiekun Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
Projekty unijne
Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny       Czcionka: Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

Opis projektów

Do kogo skierowane są programy?
 
Programy skierowane są do uczniów klas I-VI szkół podstawowych, uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego, z wadami kręgosłupa.
Ponadto Programem zostaną objęci również rodzice/opiekunowie, personel oświaty, personel Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz pracownicy medyczni POZ.
 
Jaki jest cel programów?
 
Celem głównym jest poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa u uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w latach 2019-2021.
 
Celami szczegółowymi są:
 • zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa,
 • zwiększenie wczesnej wykrywalności schorzeń kręgosłupa. 
 • zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez dzieci w warunkach domowych.
 • zmiana zachowań dnia codziennego u dzieci m. in. przybieranie właściwej postawy, wykorzystanie zasad ergonomii u uczestników projektu.
 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa u uczestników projektu, rodziców/opiekunów, osób z otoczenia pacjenta oraz personelu medycznego POZ.
 
Co obejmują programy?
 
Na program składają się następujące zadania:
 
Zadanie 1. Działania informacyjno-promocyjne.
Zadanie przewiduje przygotowanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych – plakatów, ulotki informacyjnej oraz zaproszeń do udziału w projekcie.
 
Zadanie 2. Kwalifikacje uczestników do projektów.
Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 
Badanie kwalifikacyjne ma na celu stwierdzeni lub potwierdzenie występowania u dziecka wady kręgosłupa i stopień jej zaawansowania oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań medycznych do udziału w projekcie. Na podstawie badania kwalifikacyjnego lekarz określi do którego z dwóch programów zostanie zakwalifikowane badane dziecko.
Badania kwalifikacyjne przeprowadzać będzie lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub specjalista ortopedii lub specjalista medycyny sportowej.
Do badania kwalifikacyjnego będą mogły przystąpić dzieci, które spełniły wymogi formalne uczestnictwa w projekcie.
 
Zadanie 3. Badania lekarskie początkowe uczestników.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie badań lekarskich osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. 
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub specjalista ortopedii lub specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 4. Zajęcia ruchowe dla uczestników projektu.
Dla uczestników projektu z funkcjonalnymi wadami postawy przewidziano zajęcia ruchowe w formie grupowej przez cały okres trwania projektu, 2x w tygodniu przez okres 3 miesięcy. 
Dla uczestników projektu ze strukturalnymi wadami postawy przewidziano zajęcia ruchowe w formie indywidualnej przez cały okres trwania projektu, 2x w tygodniu przez okres 6 miesięcy. 
 
Zadanie 5. Badanie lekarskie/fizjoterapeutyczne kontrolne w połowie uczestnictwa w programie.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich w połowie uczestnictwa w programie. 
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub specjalista ortopedii lub specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 6. Badanie lekarskie/fizjoterapeutyczne końcowe.
Badania końcowe przeprowadzone zostaną analogicznie jak badania początkowe, w czasie tych badań porównane zostaną wyniki badań końcowych z wynikami badań początkowych i kontrolnych oraz wydane zostaną zalecenia uczestnikom programu.
Badania przeprowadzać będzie lekarz specjalista rehabilitacji medycznej lub specjalista ortopedii lub specjalista medycyny sportowej oraz fizjoterapeuta.
 
Zadanie 7. Działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w programie. 
 
Zadanie 8. Działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów uczestników programu.
Zadanie przewiduje przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie.
 
Zadanie 9. Działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego.
Przeprowadzonych zostanie po 5 konferencji informacyjno-szkoleniowych dla personelu medycznego POZ dla każdego z programów.
 
Zadanie 10. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia uczestników programu.
 W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia edukacyjne dla nauczycieli, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
 
Zadanie 11. Interwencja terapeutyczna w formie indywidualnej.
Dla uczestników programu z funkcjonalnymi wadami postawy przewidziano jedną konsultację indywidualną z fizjoterapeutą.
 
Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie?
 
Warunki formalne uczestnictwa w programie:
 1. Dziecko zgłaszane do programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej. 
 2. Dziecko zgłaszane do programu w momencie kwalifikacji musi uczęszczać do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.
 3. Wypełnienie, podpisanie i złożenie u Realizatora „Świadomej zgody na udział w programie” oraz „Oświadczenia że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszanego do programu. Świadoma zgoda na udział w programie do pobrania w zakładce „Do pobrania”.
 4. Wypełnienie, podpisanie i złożenie u Realizatora projektu „Oświadczenia o danych osobowych”. Oświadczenie musi być wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgłaszanego do programu. Oświadczenie do pobrania w zakładce „Do pobrania”.
 
Warunki medyczne uczestnictwa w programie:
 1. Potwierdzona funkcjonalna lub strukturalna wada kręgosłupa u uczestnika programu. Potwierdzenie wady kręgosłupa może nastąpić bądź przez weryfikację przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej wadę kręgosłupa lub/i badania podczas kwalifikacji uczestników. 
 2. U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne przeciwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu. 
 
Jak można zgłosić dziecko do programu?
 
Zgłoszenia można dokonać:
 • wypełniając formularz rekrutacyjny on-line (w zakładce formularz on-line), 
 • pobierając formularz rekrutacyjny z zakładki „do pobrania”, wypełniając go, podpisując i przesyłając e-mailem na adres projekty@coms.pl, można go także złożyć w formie papierowej w biurze projektu. Należy pamiętać również o wypełnieniu wymaganych załączników: „Świadomej zgodzie na udział w programie” oraz „Oświadczeniu o danych osobowych”,
 • pobierając formularz w wersji papierowej w biurze projektu, wypełniając go i składając razem z załącznikami w biurze projektu.
 
O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, osoby, które spełniają wymogi uczestnictwa w programie, a nie zostały przyjęte do programu z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 
Jak długo dziecko będzie uczestniczyło w programie?
 
Długość uczestnictwa w programie dziecka zależy od programu do którego został zakwalifikowany i wynosi:
 • 3 miesiące w przypadku programu funkcjonalnych chorób kręgosłupa, 
 • 6 miesięcy w przypadku programu strukturalnych chorób kręgosłupa.
 
Czy uczestnictwo w programie jest bezpłatne?
 
Uczestnictwo w programie zarówno dzieci jak i rodziców/opiekunów jest całkowicie bezpłatne. Bezpłatne jest również uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach programu dla nauczycieli, pracowników OPS, PCPR oraz pracowników medycznych POZ.
 
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
 
Więcej informacji znajdziesz:
 • w pozostałych zakładkach na stronie www.coms.pl/projekty-unijne
 • pod numerem telefonu +48 885 557 585,
 • wysyłając zapytanie na adres e-mail – projekty@coms.pl
 • w biurze projektu:
SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
(budynek Szpitala Pediatrycznego, poziom -1F)

Aktualności

 
 
wszystkie aktualności
kongres coms

Partnerzy Zatrzymaj przesuwanie partnerów

Logotyp VISTAL GDYNIALogotyp POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGOLogotyp POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZYLogotyp ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCELogotyp POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKILogotyp POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWYLogotyp POLSKI ZWIĄZEK BIATLONULogotyp Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański
Korzystanie z witryny www.coms.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.