ZMIANY W ORZECZENIACH SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 23 ROKU ŻYCIA

Szanowni Pacjenci,
Od 27 lutego 2019r. weszły w życie zmiany przepisów, zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy i częstotliwości wymaganych badań lekarskich dla dzieci i młodzieży do 23 roku życia. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian przepisów.

Jaki lekarz może wydać orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu?

  • Specjalista medycyny sportowej
  • Lekarz posiadający kurs wprowadzający do medycyny sportowej (informacja wskazana jest w pieczątce lekarza)
  • Lekarz POZ – orzeka tylko na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych w POZ oraz posiadanej dokumentacji medycznej, przy czym lekarz POZ ma prawo skierować do poradni medycyny sportowej, w przypadku, gdy zakres badań koniecznych wykracza poza zakres bilansu zdrowia oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

Na jaki czas jest wydawane orzeczenie?

Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wydawane są na okres do 12 miesięcy.
Prosimy mieć na uwadze, że lekarz ma prawo wydać orzeczenie na termin krótszy niż 12 miesięcy, uwzględniając stan zdrowia zawodnika i specyfikę współzawodnictwa sportowego.
 
 
Nasze Poradnie Medycyny Sportowej w Gdyni oraz Warszawie działają niezmiennie a czas oczekiwania na wizytę został maksymalnie skrócony.
W ramach świadczeń bezpłatnych finansowanych przez NFZ przyjmujemy:

  • pacjentów pierwszy raz na podstawie skierowania od lekarza POZ
  • pacjentów badanych w naszych placówkach, zachowujących terminy badań; bez skierowania.