Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Ksero dokumentacji medycznej wydawane jest pacjentowi po złożeniu wniosku. 
 2. Wzór wniosku znajduje się w rejestracji oraz w postaci pliku PDF do pobrania ze strony internetowej. 
 3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach: 
  • do wglądu przy obecności upoważnionego pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku,
  • poprzez sporządzenie kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku i dokonaniu opłaty (płatność gotówką).
 4. Za sporządzenie pierwszej kopii dokumentacji medycznej nie jest pobierana opłata.
 5. Za sporządzenie każdej kolejnej kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata:
  • za jedna stronę kserokopii A4 wynosi 0,30 zł (płatność gotówką).
  6. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta. 
 7. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji: 
  • pacjent, którego dokumentacja dotyczy po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • upoważnione przez pacjenta w dokumentacji medycznej po okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty paszport),
  • upoważnione przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu (rodzice do ukończenia przez dziecko 18 lat),
  • opiekun ustanowiony decyzją sądu za okazaniem stosownego dokumentu,
  • po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna COMS dostępna jest również poprzez Internetowe Konto Pacjenta.